Integritetspolicy/Miljö/Kvalitet

Vår Miljöpolicy säger att:
– Vi ska i vår produktion sträva efter bästa möjliga miljöbeteende vad avser arbetsmetoder, maskiner, kemikalier och energiförbrukning.
– Sträva alltid  efter att utveckla och förbättra kretsloppshanteringen.
– Påverka och engagera våra leverantörer i miljöarbetet.
– Vi ska kontinuerligt vidareutbilda oss själva och nyanställda i miljöfrågor.
– Samtliga medarbetare i Martins skall vara engagerade i miljöarbetet.
– Vi ska årligen sammanställa och offentliggöra vår miljöredovisning.
– VD ska ansvara för och upprätthålla miljöarbetet i Martins.

Vår Kvalitetspolicy säger att:
– Vi i vår produktion ska sträva efter högsta möjliga kvalitet vad avser arbetsmetoder, maskiner, utlevererade produkter och personlig service.
– Vi ska utveckla och höja vår personkompetens och våra kvalitetssäkringsmetoder.
– Vi ska påverka och engagera våra leverantörer i kvalitetsarbetet.
– Vi ska kontinuerligt vidareutbilda oss själva och nyanställda i kvalitetsfrågor.
– Samtliga medarbetare i Martins ska vara engagerade i kvalitetsarbetet.
– Vi ska årligen sammanställa och offentliggöra vår kvalitetsredovisning.
– VD ska ansvara för och upprätthålla kvalitetsarbetet i Martins.
Vår Integritetspolicy säger att:
-Allmänt
– Denna policy beskriver hur Martins Gardinservice& Kem AB (org. nr 556721-8242) hanterar dina personuppgifter. Vi vill visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina företags och personuppgifter till oss.
– Personuppgiftsansvarig
Martins Gardinservice & Kem AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
– Insamling av information
För att du ska kunna anlita oss för gardintvätt och annat tvätt måste vi ha dina personuppgifter inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, företagets organisationsnummer samt adressuppgifter till företaget.
– Användning av information
Martins Gardinservice & Kem AB behandlar dina personuppgifter i syfte att:
Tillhandahålla gardintvätt och annan tvätt ,skicka faktura efter utförda tvätt tjänster.

– Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Martins Gardinservice & Kem AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.
– Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Som utomstående part räknas inte betrodd tredjepart som hjälper vårt företag (revisor & bokföringsbyrå) samt officiella samarbetspartners som exempelvis betalningsleverantörer.
– Säkerhet & Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information finns i därför avsedd samt säker miljö i Sverige.
– Ändring av integritetspolicy
Martins Gardinservice & Kem AB äger rätt att vid behov ändra och komplettera integritetspolicyn.
Kontaktinformation
– Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter.